Hulpverleningswiki:Algemeen voorbehoud

Uit Hulpverleningswiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voorwaarde Hulpverleningswiki

De stichting Multidisciplinair Platform Hulpverleners (kort MPHV) biedt het platform Hulpverleningswiki.nl aan, met als doel kennisuitwisseling tussen hulpverleners onderling en met geïnteresseerden te bevorderen. Het platform is ontwikkeld om artikelen, geschreven door gebruikers, te publiceren. De Stichting MPHV vindt correcte, objectieve en relevante informatie op het platform belangrijk. Alsmede respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom zijn deze voorwaarde en huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Door gebruik te maken van deze website verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarde huisregels.

De stichting MPHV kan de voorwaarde huisregels op ieder moment eenzijdig wijzigen. Deze wijzigingen worden via de website kenbaar gemaakt. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker (u) om van de actuele versie op de hoogte te zijn.

Definities

 • het platform: Hulpverleningswiki op de website www.hulpverleningswiki.nl, eigendom van en beheerd door de stichting MPHV (www.mphv.nl).
 • de beheerder: de stichting MPHV, haar bestuursleden en de door haar aangewezen vrijwilligers.
 • Redacteurs/Redactrices: vrijwilligers van de stichting MPHV met als taak het toezien op kwaliteit van artikelen op het platform en de naleving van het reglement.
 • het bestuur: de bestuursleden van de stichting MPHV.
 • de stichting MPHV: stichting Multidisciplinair Platform Hulpverleners.
 • Auteur: een gebruiker van het platform die in het bezit is van een persoonlijke gebruikersaccount waarmee hij/zij in staat is berichten te plaatsen en of wijzigen.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de website www.hulpverleningswiki.nl, al dan niet ingeschreven om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om berichten te plaatsen. Het platform kent geen leden.

Doelstelling

Doelstelling het platform is het bieden van een online naslagwerk over hulpverlening, gerelateerd aan de Nederlandse situatie en het bieden van de mogelijkheid aan gebruikers om hier aan bij te dragen. Onderwerpen van artikelen op het platform dienen in lijn te zijn met de doelstellingen van de beheerder. Hiervoor dient het onderwerp te gaan over, of gelieerd zijn aan: • Hulpverleningsdiensten (en specifiek, doch niet uitsluitend, de Nederlandse), zoals politie, brandweer, ambulancedienst, GHOR, veiligheidsregio etc. • Crisisbeheersing, rampenplan, voorbereidingen, werkwijze en procedures. • Vrijwillige hulpverleningsdiensten zoals de Reddingsbrigade, KNRM, het Rode Kruis, EHBO verenigingen. • Historische Rampen, Incidenten en crisissen met significante impact op de hulpverlening of maatschappij in Nederland. De beheerder beoordeelt of een artikel past binnen de doelstelling van het platform, de beslissing van de beheerder, die genomen kan worden door de redactie, is hierbij bepalend. Daarnaast acht de beheerder objectiviteit, authenticiteit en correctheid van informatie op het platform als belangrijke eisen aan artikelen op het platform.

Redactiebeleid

De beheerder vindt het belangrijk dat de redactie onafhankelijk kan opereren. Auteurs en redacteurs zijn vrij te schrijven over onderwerpen die zij zelf kiezen. Mits deze in lijn zijn met de doelstelling van het platform. De redactie, bestaande uit vrijwilligers, ziet toe op de kwaliteit van de artikelen. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar inhoudelijke correctheid, objectiviteit, leesbaarheid, passend zijn binnen de doelstellingen en voorwaarden van het platform, schrijfstijl, spelling en grammatica. Hiervoor heeft de redactie een aantal bevoegdheden op het platform. Deze omvatten: • Het aanpassen van artikelen. • Het corrigeren van artikelen. • Het verwijderen van artikelen. • Auteurs bindende aanwijzingen geven. Redacteurs worden benoemd door de beheerder, de beheerder geeft de redacteurs vrijheid om hun beleid te ontwikkelen en werkzaamheden uit te voeren zoals op andere “wiki” websites. De redactie neemt inhoudelijke beslissingen onafhankelijk van de beheerder.

Auteurs

Iedere gebruiker kan een verzoek indienen om zich te registreren als auteur. De beheerder beoordeelt deze aanmeldingen om te bepalen of iemand toegelaten wordt als auteur. Deze beslissing kan tevens door de redactie genomen worden. Auteurs hebben het recht om artikelen te schrijven en aan te passen op de wiki. Auteurs en redacteurs zijn vrij te schrijven over onderwerpen die zij zelf kiezen. Mits deze in lijn zijn met de doelstelling van het platform. Van belang is dat auteurs bij het schrijven en aanpassen van artikelen of het platform rekening houden met de volgende punten.

 • Artikelen dienen zo objectief mogelijk te zijn, wanneer ze een mening bevatten dient dit kenbaar gemaakt te worden.
 • Artikelen dienen in het Nederlands te zijn en vrij van spel- en grammaticafouten.
 • Artikelen dienen waarheidsgetrouw te zijn.
 • Artikelen dienen in lijn met de doelstelling van het platform te zijn.
 • Arikelen mogen geen inbreuk maken op copyright wetgeving.
 • Bronvermelding dient correct te zijn.

Plichten van de auteur:

Registreren als auteur Iedere auteur is verplicht zich te registreren alvorens hij/zij deel artikelen kan posten of aanpassen .

Om je te registreren op hulpverleningswiki.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van hulpverleningswiki.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je dit in je profiel aan te passen. Alle aanmeldingen dienen te worden goedgekeurd door de redactie of de beheerder

In het kader van de AVG dien je minimaal 16 jaar oud te staan. Gebruikers jonger dan 16 jaar zullen van het platform verwijderd worden totdat zij 16 jaar oud zijn.

Met betrekking tot registratie is het niet toegestaan:

 • Een gebruikersnaam te gebruiken die indruist tegen algemene gedragsregels.
 • Een gebruikersnaam te gebruiken die te veel lijkt op de gebruikersnaam van een ander.
 • Je uit te geven voor iets dat je niet bent of de indruk daartoe te wekken, door middel van uitingen in beeld of schrift.
 • Om als individu over meerdere accounts te beschikken (zie ook verderop in dit reglement).
 • Om uw account beschikbaar te stellen aan andere personen.

Conformeren aan de doelstellingen van het platform Het forum heeft als primaire doelstelling om kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen professionele hulpverleners in de hele keten, en secundair om het informeren en betrekken van EHBO’ers, lekenhulpverleners en belangstellenden te bewerkstelligen. De gebruiker zal bij het posten op het platform deze doelstelling in acht nemen en hier naar handelen. De beheerder en de redactie beoordelen of dit het geval is.

Copyright

Alle artikelen worden geschreven onder de Creative Commons licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0) tenzij anders aangegeven. Dit houdt in dat andere bronnen, geschreven onder deze licentie mogen worden overgenomen. (1 op 1 of aangepast) mits er een correcte bronvermelding is. Het is niet toegestaan werk uit andere bronnen over te nemen dat inbreuk maakt op copyright wetgeving. De auteur van een artikel is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op copyright. De beheerder zal eventuele kosten als gevolg van copyright schendingen verhalen op de betreffende auteur. De stichting Multidisciplinair Platform hulpverleners wijst alle verantwoordelijkheden voor copyright schendingen op het platform af. Bent u van mening dat een artikel op dit platform inbreuk maakt op uw copyright rechten. Neem dan contact op met de redactie via redactie@hulpverleningswiki.nl. Wij zullen de claim zo spoedig mogelijk beoordelen en actie ondernemen.

Rechten van de beheerder:

De beheerder behoudt zich het recht voor om auteurs de mogelijkheid artikelen te plaatsen, aan te passen of toegang tot het platform te ontzeggen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen of in het verleden misdragen hebben. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen. Dit kan zonder enige waarschuwing, motivatie naar de gebruiker(s) of verantwoording anders dan aan de stichting MPHV gedaan worden. Gedragingen van gebruikers buiten het platform om, zowel online als offline, kunnen door de beheerder worden meegenomen in de afweging om toegang tot het platform te ontzeggen. In het geval de gebruiker het niet eens is met een opgelegde maatregel kan dit kenbaar gemaakt worden aan het bestuur van de stichting MPHV via https://mphv.nl/contact/ . Indien het bestuur dit wenselijk acht zal het bestuur reageren.

Algemene bepalingen

Normen en waarden De gebruiker zal bij het posten op het forum de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.


Opvolgen van aanwijzingen De gebruiker dient de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder en overtreding van het reglement. Hierop kan de beheerder direct maatregelen treffen, inclusief het overgaan tot het permanent ontzeggen van de toegang tot het platform (ban). Deze maatregelen neemt de beheerder zelfstandig. Hierover zal geen openbare of directe discussie gevoerd worden.


Niet toegestaan is:

Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet of daarnaar verwijzen. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast. Dit geldt ook voor het verwijzen naar illegale websites, andere zaken of op te roepen tot illegale zaken en handelingen.

Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Er is toestemming van de houder van het auteursrecht nodig voor dat dergelijk materiaal gepost mag worden. Zie hiervoor het copyright reglement. Het copyright reglement geldt als aanvulling op het forum reglement. De gebruiker die door copyright beschermd materiaal plaatst accepteert de verantwoordelijkheid van deze plaatsing. Heffingen, boetes en vorderingen als gevolg van onjuist gebruik van beschermd materiaal zullen door de beheerder op de gebruiker verhaald worden.

Het plaatsen van (of het linken naar) niet vakgerelateerd pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Gelet op het karakter van het Hulpverleningswiki, kan vakgerelateerd beeldmateriaal als aanstootgevend worden ervaren. Houd hier rekening mee, bijvoorbeeld door vooraf een waarschuwende tekst te plaatsen.

Reclame maken, spammen. Reclame en spam zijn niet toegestaan. Bij twijfel kan hierover worden overlegd met de beheerder. Het toevoegen van een watermerk of bronvermelding bij foto’s wordt niet als reclame aangemerkt wanneer deze kenmerken niet storend aanwezig zijn en het materiaal gerelateerd is aan het artikel. De beheerder beoordeelt of een uiting voldoet aan de voorwaarden. Het plaatsen van reclame of spam kan leiden tot een ban zonder voorafgaande waarschuwing.

Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Wanneer de gebruiker bovengenoemde methoden toepast, gaat de beheerder er van uit dat dit bewust worden gedaan om maatregelen van de beheerder te ontwijken. Dit is niet toegestaan. De beheerder zal preventief overgaan tot permanente blokkade van het account.

Het aanmaken van meerdere accounts. Het is toegestaan om maximaal 1 account te hebben per persoon. Door middel van diverse checks controleren wij hier op. Wanneer meerdere mensen binnen 1 huishouden gebruik willen maken van het platform dient dit gemeld te worden bij de beheerder. Indien de gebruiker de gebruikersnaam wil aanpassen kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de beheerder. Overtreding kan leiden tot het bannen van alle accounts.

Medisch advies vragen en geven. Het vragen van medisch advies omtrent eigen gezondheid en/of ziekte is niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan te antwoorden op deze vragen. Deze vragen dienen aan de eigen huisarts of een medisch specialist gericht te worden.

Bedreiging van de beheerder, hulpverleners of andere gebruikers. Bedreiging, agressie, geweld, stalking, intimidatie en provocerend gedrag tegen medegebruikers, hulpverlener, de beheerder of stichting MPHV wordt niet geaccepteerd. Dit is van toepassing op alle uitingen van de gebruiker, ongeacht of deze op het forum, bij uitoefening van werkzaamheden namens de stichting MPHV, in de privésfeer of in welke andere voorkomende omstandigheid dan ook plaatsvinden.

Als bedreiging wordt gezien:

 • Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via het platform en via email, telefoon en/of enig ander kanaal;
 • Fysieke bedreiging;
 • Provocerend/ intimiderend gedrag;
 • Bedreiging en intimidatie via derden.

Bij een "bedreiging" op het platform zal de beheerder direct de berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De desbetreffende gebruiker zal direct een ban ontvangen.

De beheerder kan eventueel overgaan tot aangifte van bedreiging, zoals omschreven in artikel 284 danwel 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Rechten van de gebruiker

De beheerder maakt, onderhoudt en financiert dit forum op vrijwillige basis, voortvloeiend uit persoonlijke belangstelling en betrokkenheid van de stichting, haar bestuur en haar vrijwilligers, om de doelstellingen van de stichting te bewerkstelligen. De gebruiker kan geen rechten tot toegang of gebruik van het platform ontlenen aan deze doelstelling.

De beheerder draagt zorg voor de volgende rechten:

• Het recht om respectvol behandeld te worden. • Het recht op bescherming van de privacy en anonimiteit van gebruikers en bezoekers. De stichting en de beheerder kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het delen van persoonlijke of privacy gevoelige gegevens door andere gebruikers, maar spant zich in om deze zaken te waarborgen. • Het recht om vergeten te worden. Op verzoek van gebruikers en bezoekers kan de account van een gebruiker verwijderd worden. Berichten zullen worden geanonimiseerd. Als gebruiker dien je aan te geven welke berichten geanonimiseerd dienen te worden.

Aansprakelijkheid

De redactie en beheerders verklaren bij dezen geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste artikelen. De redactie en beheerders behouden zich het recht voor om berichten te verwijderen of aan te passen, als dat voor naleving van deze gebruiksovereenkomst noodzakelijk is.

De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn of haar berichten. Eventuele kosten ten gevolge van onbehoorlijk forumgebruik (bijvoorbeeld door schending van auteursrecht), zullen worden doorberekend aan de eindgebruiker.

Privacy verklaring en Cookie policy

Door je als gebruiker te registreren en/of gebruik te maken van het forum verklaar je akkoord te gaan met de privacy verklaringen cookie policy van de beheerder.

Overige bepalingen

Het Nederlands recht is van toepassing op dit reglement. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting MPHV. Discussie over het beheer van het platform of het uitgevoerde beleid worden niet op hulpverleningswiki.nl gevoerd en is zodoende ook niet mogelijk.

Versie: januari 2019